|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
27 01, 2015
 
 
 
 
 
 

Kola yarımadasında qazılan ?n d?rin quyunun q?rib?likl?ri (1)

13 March 2013, Wednesday / ?ZIZ MUSTAFA,
Add to Google
Keçmiş SSRİ-d? yerin d?rin qatlarının öyr?nilm?sin? xidm?t ed?n quyunu su altında - X?z?r d?nizind? v? ya Baykal gölünd? qazmağı planlaşdırmışdılar.
 

Amma buna qarşı çıxanlar v? quyunu dig?r yerl?rd? qazmağın daha düzgün olacağını sübut etm?y? çalışanlar da oldu. Onlardan biri d? m?şhur qazmaçı alim Nikolay Timofeyev idi. O, bel? hesab edirdi ki, ?n yaxşı halda yeni d?rinlik quyusunu quruda qazmaq lazımdır. O, bunun vacibliyin? SSRİ Dövl?t Elm v? Texnika Komit?sini inandıra bildi. Timofeyev bu quyunu Amerika aliml?ri kimi yerin ?n nazik qatında deyil, ?ksin?, ?n qalın qatında qazmağı tövsiy? etdi.

Son ?srd? elm v? texnikanın sür?tli inkişafı b?ş?r oğluna kosmosun d?rinlikl?rin? nüfuz etm?y? v? orada baş ver?n v? h?l?lik, bizim üçün sirr hesab edil?n bir sıra hadis?l?ri t?dqiq etm?y? imkan verir. Lakin ?sas diqq?tini kosmosun öyr?nilm?sin? yön?ld?n insan oğlu n?d?ns? üz?rind? yaşadığı Yer kür?sinin sirrini h?rt?r?fli öyr?nm?y? ikinci d?r?c?li v?zif?  kimi baxır. Bununla bel?, müxt?lif vaxtlarda ist?r ABŞ, ist?rs? d? keçmiş SSRİ-d? yerin alt qatlarının öyr?nilm?si üçün müxt?lif c?hdl?r edilib.

Bunun da  bir sıra s?b?bl?ri vardı. Bel? ki, XX ?srin ?vv?ll?rind?n başlayaraq, aliml?r bel? hesab edirdil?r ki, yer qatı yer qabığından, mantiya v? nüv?d?n ibar?tdir. Amma aliml?r bu qatların n?d?n ibar?t olduğunu tam ş?kild? bilmirdil?r. H?l? 50 il ?vv?l t?dqiqatçılar bel? hesab edirdil?r ki, qranit t?b?q?si yerin 50 metr d?rinliyind?n başlayır v? 3 kilometr d?rinliy? q?d?r uzanır. Bunun ardınca is? bazalt t?b?q?sinin başladığı ehtimal edilirdi. Aliml?r mantiya qatına yerin 15-18 kilometrliyind? rast g?lindiyini bildirirdil?r. Halbuki bu, elmi c?h?td?n sübut edilm?mişdi. Buna baxmayaraq, orta m?kt?b d?rslikl?rind? yerin üç t?b?q?d?n ibar?t olduğu yazılır v? şagirdl?r? d? m?hz bunlar t?lqin edilir. H?qiq?td? is? m?s?l? aliml?rin düşündükl?ri v? ya ehtimal etdikl?ri kimi deyilmiş. Bunu Kola yarımadasında qazılan ?n d?rin quyuda baş ver?n mü?mmalı hadis?l?r d? sübut edir.

 Uğursuzluq v? ya gözl?nilm?z q?za

Yerin d?rin qatlarına “s?yah?t” ideyası öt?n ?srin 60-cı ill?rind?, kosmosun f?thi uğrunda SSRİ il? ABŞ arasında qızğın mübariz?nin getdiyi bir vaxtda ortaya atıldı. Bu m?qs?dl? d? yerin d?rin qatlarının öyr?nilm?si üçün quyuların qazılması q?rara alındı. Ancaq  bu quyular harada qazılmalı idi? Aliml?r uzun müdd?t bu suala cavab tapa bilm?dil?r. Ona gör? d? SSRİ v? ABŞ-da bu m?qs?dl? müxt?lif variantları sınaqdan keçirm?yi q?rara aldılar. M?s?l?n, ABŞ-da bel? hesab edirdil?r ki, quyu yer qabığının ?n nazik yerind? qazılmalıdır. Bu m?qs?dl? d? ABŞ-dan olan aliml?r yer qabığının ?n nazik olduğu yer kimi Havay adalarını seçdil?r. Bel?likl?, ABŞ yerin d?rinlikl?rinin öyr?nilm?sin? xidm?t ed?n quyunu Havaydakı Maui adasında qazmağa başladı. Bel? ki, ABŞ aliml?ri seysmik araşdırmalar n?tic?sind? mü?yy?n etmişdil?r ki, Maui adasında d?nizin dibind? mantiya qatı 5 kilometr d?rinlikd? yerl?şir. Amma hadis?l?rin gedişi göst?rdi ki,  aliml?r bu yeri seçm?kl? n?d? is? yanılıblar. Bel? ki, Maui adası sahill?rind? qazılan quyular, bel? dem?k mümküns?, gözl?nilm?z hadis?nin qurbanına çevrildil?r. ?n müasir texniki yenilikl?rd?n istifad? etm?kl? qazılan quyular 3 kilometr d?rinlikd? ilişib qalırdı. Bel? ki, yerin d?rin qatlarında baş ver?n q?rib? prosesl?r n?tic?sind? qazma qurğusu sıradan çıxırdı. Sanki hansısa qüvv? qazma qurğusunu m?hv etm?kl? m?şğul idi. Buna baxmayaraq, ABŞ bir nec? d?f? eyni quyuya yeni qazma qurğusu endirdi. Ancaq bu qurğular da 3 kilometr d?rinlikd? sıradan çıxdı. Yalnız bundan sonra ABŞ k?şfiyyat-sınaq işl?rini dayandırmağa m?cbur oldu. H?min dövrd? Yerin d?rin qatlarını öyr?nm?k m?qs?di il? qazılan 5 quyudan 4-ü 3 kilometr d?rinlikd? sıradan çıxdı. Yalnız Kola yarımadasındakı quyunu 12  kilometr 262 metr d?rinliy? q?d?r qazmaq mümkün oldu.

 Baltika qalxanı

Keçmiş SSRİ-d? yerin d?rin qatlarının öyr?nilm?sin? xidm?t ed?n quyunu su altında - X?z?r d?nizind? v? ya Baykal gölünd? qazmağı planlaşdırmışdılar. Amma buna qarşı çıxanlar v? quyunu dig?r yerl?rd? qazmağın daha düzgün olacağını sübut etm?y? çalışanlar da oldu. Onlardan biri d? m?şhur qazmaçı alim Nikolay Timofeyev idi. O, bel? hesab edirdi ki, ?n yaxşı halda yeni d?rinlik quyusunu quruda qazmaq lazımdur. O, bunun vacibliyin? SSRİ Dövl?t Elm v? Texnika Komit?sini inandıra bildi. Timofeyev bu quyunu Amerika aliml?ri kimi yerin ?n nazik qatında deyil, ?ksin?, ?n qalın qatında qazmağı tövsiy? etdi. O bildirdi ki, yerin ?n qalın qatında qazılacaq quyu h?m d? bu yerin tarixi keçmişinin öyr?nilm?si baxımından olduqca ?h?miyy?tli olacaq. Yeni k?şfiyyat quyusunun qazılması üçün yer kimi is? Kola yarımadasını seçdil?r. Kola yarımadasının ?m?l? g?lm?si 3 milyardillik bir dövrü ?hat? edirdi v? burada çoxsaylı q?dim plit?d? t?b?q?l?r - plastlar yerl?şirdi. Dig?r t?r?fd?n d?, yeni k?şfiyyat-qazma quyusunun qazılması üçün yer kimi Kola yarımadasının seçilm?si d? t?sadüfi deyildi. Burada q?diml?rd? Hiperboreya adlı sivilizasiya mövcud olmuşdu v? keçmiş SSRİ-d? bu dövrü öyr?nm?k üçün çoxlu c?hdl?r göst?rilmişdi. Lakin bu c?hdl?r uğurla n?tic?l?nm?mişdi. Ona gör? SSRİ aliml?ri Kola yarımadasında qazılacaq yeni k?şfiyyat-qazma işl?ri zamanı bu sivilizasiyanın sirrini öyr?n?c?kl?rin? ümid edirdil?r. Yeni quyu il? bağlı ?ld? edil?n m?lumatların d?rhal SSRİ Elm v? Texnika Komit?sin? ötürülm?si v? onun n?tic?l?ri bar?d? ölk? r?hb?rliyin? m?lumat verilm?si q?rara alınmışdı. Eyni zamanda SSRİ r?hb?rliyi bu quyunun qazılmasını xüsusi n?zar?t altında saxlayır v? h?r gün işin gedişi il? maraqlanırdılar. Bu baxımdan Kola yarımadasında qazılacaq k?şfiyyat-qazma quyusunu o dövrd? Qaqarinin kosmosa gönd?rilm?si il? müqayis? etm?k olardı.

Qeyd ed?k ki, quyunun qazılması il? bağlı SSRİ böyük h?cmd? maliyy? v?saiti ayırmışdı. Bu prosesd? iştirak ed?n kadrları olduqca diqq?tl? seçir v? onları h?rt?r?fli yoxlayırdılar.

H?tta yeni k?şfiyyat quyusunun qazılması m?qs?di il? seçil?n kadrlarla bağlı proses kosmonavtların hazırlanması v? seçilm?sind?n daha ç?tin ş?kild? h?yata keçirilirdi. Ona gör? d? o vaxt deyirdil?r ki, yeni k?şfiyyat-qazma qurğusunda iş? girm?k kosmonavt olmaqdan qat-qat ç?tindir. H?min dövrd? k?şfiyyat-qazma qurğusu il? ?laq?dar yaradılan elmi t?dqiqat laboratoriyasındakı vakant bir yer? 150-200 ?riz? verirdil?r. Onlardan yalnız bir v? ya ikisini seç?r?k iş? götürürdül?r. İş? q?bul edil?n xoşb?xtl?ri d?rhal m?nzill? v? ?n yüks?k maaşla t?min edirdil?r. K?şfiyyat-qazma işl?rin? eyni zamanda 16 elmi-t?dqiqat laboratoriyası c?lb edilmişdi. Onların h?r biri orta s?viyy?li zavodla müqayis? edil? bil?rdi. Yeni quyunun qazılması v? onun t?dqiqi olduqca gizli ş?raitd? h?yata keçirilirdi. Bel? ki, yeni k?şfiyyat-qazma qurğusuna asanlıqla yol tapmaq mümkün deyildi. Onun mühafiz?si h?m qurudan, h?m d? havadan ?n yüks?k s?viyy?d? t?min edilmişdi.

Kola yarımadasında qazılan d?rinlik quyusu ?slind? çoxlarının düşündüyü kimi, böyük diametrli boru - qazma qurğusu vasit?si il? qazılmırdı. Bu quyu 20 santimetr diametri olan v? xüsusi poladdan hazırlanmış qazma qurğusu vasit?sil? qazılırdı. Qazma qurğusunun uc hiss?sind?ki almaz iyn?l?r? xüsusi ötürücül?r birl?şdirilmişdi. Ötürücül?r quyunun d?rinlikl?ri bar?d? m?lumatı yuxarıya ötürürdül?r. Eyni zamanda bu ötürücül?r xüsusi tros vasit?sil? vaxtaşırı yer s?thin? qaldırılır v? alınan m?lumatların doğruluğu, onların işl?k v?ziyy?td? olub-olmaması yoxlanılırdı. Qazma qurğusu yerin d?rinlikl?rin? endikc? ötürücül?r d?rinlikd? baş ver?n prosesl?ri, t?zyiqi, temperaturu xüsusi m?rk?z? ötürürdül?r. Amma qazma qurğusunun işi heç d? asan getmirdi. Tez-tez q?za baş verir v? qazma qurğusu sıradan çıxırdı. Halbuki onlar ?n müasir texnoloji yenilikl?r ?sasında hazırlanmışdı v? maksimal temperatura v? t?zyiq? davamlı idi. Adi halda bu qazma qurğuları, ad?t?n,s uzun müdd?t işl?yirdi v? q?zalar da nadir hallarda baş verirdi. Amma indi sanki hansısa görünm?z qüvv? qazma qurğusunun işin? mane olmaq ist?yirdi. Çox q?rib? idi: iki d?f? qazma qurğusu ?riy?r?k sıradan çıxmışdı. Halbuki qazma qurğusunun ?ridiyi d?rinlikd? o q?d?r d? yüks?k temperatur olmamalı idi. 

 

 
Soyadlara görə stasionar telefon abunəçilərinin statistikası açıqlanıb
“Bəzi işbazlar vergidən yayınmaq üçün elektron ticarətdən istifadə edir”
“Həyat məni ağlatdıqca gülürəm”
Qazılan Məzarımızdır
“Qorbaçov, Yazov və Primakov Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər”
Avronun dəyəri dollar qarşısında 12 illik minimuma endi
Region jurnalistləri üçün konfrans keçirildi
İt dəftəri
300 “London taksi”si gətirilib, fevralda isə daha 200-ü gətiriləcək
Bakı Sərgi Mərkəzində baş tutacaq sərgi və konfransların sayında azalma olacaq
Qırğızstanda 20 Yanvar ilə bağlı anım mərasimi keçirildi
İtin-pişiyin nə xeyri var?
“12 illik orta təhsilə hansı tədris ilindən keçiləcəyi barədə danışmaq tezdir”
Nazir: "Son 10 ildə Azərbaycanda 300, Bakıda 70 körpü tikilib"
20 Yanvar faciəsinin 25-cü ildönümü ilə əlaqədar Sidney şəhərində anım tədbiri
O bilər - mən bilərəm
elif
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

sirab
 Kvf xeberler
Yazarlar
Əli Çərkəzoğlu Əli Çərkəzoğlu
Antivətənpərvər təbliğat
Nicat İntiqam Nicat İntiqam
Evdən qaçan GƏL, İNlər...
Qvami Məhəbbətoğlu Qvami Məhəbbətoğlu
Eddinin anası, Ramilin atası
Allahverdi Cəfərov Allahverdi Cəfərov
İqtisadi qanunauyğunluqlar bizdə niyə işləmir?
Anar Qaraxançallı Anar Qaraxançallı
Terrorun əlacı təhsildir
Tərs Məmməd Tərs Məmməd
Tərs zamənə arzusu